ผู้พัฒนาหลักสูตร (CURRICULUM DEVELOPER)

ผู้พัฒนาหลักสูตร (CURRICULUM DEVELOPER)

ผู้พัฒนาหลักสูตร คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่วางแผนการถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ คิด เข้าใจ รับรู้จดจำ ประมวลผล สรุป และ นำไปต่อยอมความรู้ตามแกนของสาระการเรียนรู้ ตามบริบทของวิชานั้น เช่นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องเข้าใจ กระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ในการสร้างแบบจำลองหรือการสร้างนวัตกรรม จะต้องเข้าใจ สะเต็มศึกษา การออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม รวมถึงจิตวิทยาที่สื่อสารกับผู้คนเพื่อนำเสนองาน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โดยการวางแผนการถ่ายทอดความรู้นั้นจะต้องวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ รับรู้ คิด รับรู้จดจำ ประมวลผล สรุป ซึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมอาจจะมีความหลากหลายเพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ไม่เบื่อ เช่น กิจกรรมสำรวจ ทดลอง การสร้างแบบจำลอง กิจกรรมเกม โดยมีการสื่อที่เหมาะสม และทุกกิจกรรมควรมี การอภิปรายหรือนำเสนอเพื่อให้ผู้เรียนคิดสรุป ต่อยอด ซึ่งกิจกรรมหากมีโอกาสให้มีการทำงานเป็นทีมจะช่วยส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อีกด้วย

โดยผู้พัฒนาหลักสูตรนั้นจำเป็นที่จะคิด ปรึกษา กับ ผู้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงการเตรียมเปิดรับข้อมูลย้อนกลับที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังผลทำให้หลักสูตรตอบโจทย์กับสถานการณ์ หรือโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว202300990_4049832628470432_8648503883135704567_n

New call-to-action

 

Share

IMAGINEERING LINE CONNECT

เชื่อมต่อเราผ่าน LINE เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการ Update ข้อมูลด้านการศึกษาสแกนผ่าน QR Code ได้เลย

TAGS

โครงการ “ 400+ Schools Reinvent บ่มเพาะครูสู่นักเรียน”
สร้างนวัตกรตัวจิ๋ว เริ่มได้จากที่บ้าน
mTiny คืออะไรนะ..ไม่รู้จักเราบอกให้